1. כללי
1.1 תקנון זה יחול על כל שימוש ו/או משתמש באתר האינטרנט של ארביב-פרץ, משרד עורכי דין (להלן: "האתר" ו/או "המשרד") והשימוש באתר מהווה הסכמה מלאה לכל תנאי תקנון זה.
1.2 לצרכי נוחות בלבד, כל האמור בתקנון זה מובא בלשון זכר אולם משמעו גם בנקבה וגם ברבים.
1.3 על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בכל העניינים הנוגעים לאתר הינו בתי המשפט במחוז מרכז.
1.4 אתר אינטרנט זה וכל התכנים הכלולים בו נועדו אך ורק לשימוש אישי ואין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים הכלולים באתר.
1.5 כל משתמש לא יעלה לאתר תכנים אשר מכילים אופי לא חוקי, מאיים, בוטה, גזעני, מעליב או בוטה אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור והמשרד ו/או האתר לא יהיו אחראים להעלאת תוכן כאמור.
2. קניין רוחני
2.1 חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להשתמש בתכני האתר לרבות בפרסומים באתרי אינטרנט אחרים ו/או פרסומים אחרים מכל סוג שהוא לכל מטרה באשר היא.
2.2 מובהר בזאת, כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכללם עיצוב האתר ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר הינם של המשרד בלבד ולמשתמש אין ולא תהא כל זכות מכל סוג ומין שהוא בזכויות הנוגעות לאתר ולתכניו.
2.3 לוגו האתר הינו קניינו של המשרד ואין לעשות בו שימוש ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המשרד.
3. ביצוע תיקונים
3.1 המשרד ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות להסיר, בכל עת, תכנים ו/או פרסומים ו/או לשנות ו/או לתקן כל בחלק באתר לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת התראה על כך ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק שימושו של משתמש אשר עשו באתר שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים או באופן המהווה עוולה כלשהי והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשרד וללא הוכחת נזק.
3.2 המשרד יהיה רשאי לחדול מהפעלת האתר, בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי ללא ממתן הודעה מוקדמת.
3.3 המשתמש מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים באתר או תקלות שיתרחשו בעקבות השימוש.
4. הגבלת אחריות
4.1 המידע המפורט באתר הנו אינפורמטיבי בלבד, כללי, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ו/או המלצה לנקיטת צעדים כלשהם או להימנעות מהם. המשרד ו/או האתר לא יישא באחריות למידע ו/או תכנים שיתפרסמו באתר או לכל הנובע מהסתמכות על מידע ו/או תכנים כאמור.
4.2 המשרד ו/או האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהסתמכות על תכני האתר ו/או עקב שימוש באתר.
4.3 המידע שניתן במאמרים נכון ליום פרסומו בלבד ואין לעשות שימוש במידע באתר ללא בחינת עדכון הדין הרלוונטי והמשרד איננו מתחייב לעדכן את המידע מפעם לפעם ולא מתחייב לספק בכל עת תמונת מצב עדכנית של הדין בתחום כזה או אחר ומשכך על המשתמש לערוך את כל הבדיקות הנדרשות מטעמו באמצעות עורך-דין בהתאם לנסיבותיו האישיות ובכל המקרה אין להסתמך על המידע והתכנים באתר כעצה משפטית ו/או כתחליף משפטי.
4.4 מובהר, כי בכל מקרה הסעד היחיד אשר יעמוד למשתמש הינו הפסקת השימוש באתר.
4.5 נאסר על משתמש להכניס שינויים ו/או להעתיק ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או למסור לצד שלישי תכנים ו/או מידע כלשהו הכלול באתר.
4.6 הקישור לאתרים ולמידע משפטי אינו מעיד שהם נבדקו ונמצאו תקינים, מהימנים, עדכניים, מלאים או מדויקים. אתרים ומידע משתנים ומתעדכנים כל הזמן. מה שהיה עדכני ושלם היום עשוי להיות לא עדכני, חסר או אפילו שגוי מחר. המשרד ו/או מי מטעמו אינם נושאים באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר. המשרד ו/או מי מטעמו לא נושאים באחריות למידע המתפרסם באתרים הנ"ל לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. המשרד ו/או מי מטעמו לא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.